Algemene voorwaarden Balance praktijk Ilona
Deze algemene voorwaarden zijn op alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten van toepassing.
1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Balance praktijk Ilona en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2. Bedrijfsomschrijving
Balance praktijk Ilona is een zelfstandig werkende praktijk voor reflexzonetherapie, coaching, natuurgeneeskundig advies en workshops.
3. Definities
a. Opdrachtnemer: Balance praktijk Ilona, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Balance praktijk Ilona een overeenkomst is aangegaan dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten verrichten van coaching/therapie; te weten de cliënt zelf en/of zijn werkgever. 
c. Cliënt: degene aan wie door de opdrachtnemer advies/therapie/coaching verleend wordt of degene die de workshop volgt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
d. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Balance praktijk Ilona en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.
e. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.
4. Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting
5. Tariefstelling
Bij het eerste contact, of uiterlijk voor aanvang van een consult, deelt opdrachtnemer de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt.

6. Betalingsvoorwaarden
a. Betaling vindt plaats per bankoverschrijving of contant na iedere sessie, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Een contante betaling wordt gevolgd door een factuur met de notitie data van de betaling is voldaan.
b. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening onder vermelding van factuurnummer.
c. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf die vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd.
d. Vergoedingen door ziektekostenverzekeraars vinden niet plaats.
7. Duur en beëindiging
a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
c. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgelopen termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
8. Annulering individuele consulten, workshops en trainingen – Afspraken verzetten
a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
b. Bij annuleren van individuele consulten door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een consult, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van een consult, evenals in gevallen van overmacht, wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
c. U kunt een een workshops of training tot 2 weken voor aanvang annuleren tegen 12,50 euro administratiekosten.
Annuleert u binnen 2 weken voor aanvang van de workshop/training dan wordt 50% in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Binnen 1 maand voor aanvang van de workshop/training is de rekening voor 100% voor de opdrachtgever.
c. Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd, in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
9. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding en eigendom
a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.
b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
d. Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.
e. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.
f. Alle materialen t.b.v. coaching, therapie en workshops zijn eigendom van Balance praktijk Ilona  en mag derhalve zonder schriftelijke toestemming van Balance praktijk Ilona  niet vermenigvuldigd en/of aan derden gesteld worden.
10. Consult voor kinderen
De opdrachtnemer gaat ervan uit dat beide ouders/verzorgers akkoord gaan met de behandeling van het kind, alsook wanneer de ouders gescheiden zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nadrukkelijk en hoofdzakelijk bij de ouder die het kind aanmeld voor coaching of therapie en de opdrachtnemer kan hiervoor dan ook niet aansprakelijk gesteld worden.
11. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
b. Opdrachtgever is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
c. Balance praktijk Ilona geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
d. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen
e. Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen en zijn dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen.
f. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van een consult.
12. Klachtenprocedure
a. Opdrachtnemer en opdrachtgever komen overeen geschillen te behandelen overeenkomstig de klachtenregeling van de balens NIBIG
b. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 c. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
13. Eigendomsbehoud
a. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
b. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
d. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.
14. Wijziging van de voorwaarden
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Best,  oktober  2022
Ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 17174621
In verkeer met mijn cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en de klacht-en tuchtregeling van de NIBIG Balens 

AVG

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR
Op de factuur die u na aanvraag ontvangt staan de gegevens die bekend zijn bij Balance praktijk Ilona.
• Uw naam, adres en woonplaats 
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling

 

Verkoop producten:

Voorwaarden bij de verkoop van producten in de webshop:

1. **Bestelling en Betaling:**
– Bestellingen zijn definitief na betaling.
– Betaling dient te geschieden volgens de aangegeven methoden.

2. **Verzending:**
– Verzending binnen [aangegeven tijd] na ontvangst betaling.
– Verzendkosten en -methoden staan vermeld bij het afrekenen.

3. **Retourneren en Terugbetaling:**
– Retourneren mogelijk binnen [aantal] dagen na ontvangst.
– Producten dienen in originele staat te zijn voor terugbetaling.

4. **Garantie:**
– [Aantal] maanden garantie op fabricagefouten.
– Bewaar de originele aankoopfactuur voor garantieaanspraken.

5. **Klantenservice:**
– Neem contact op via [contactgegevens] voor vragen of problemen.
– We streven naar een snelle en vriendelijke klantenservice.

6. **Privacy:**
– Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens ons privacybeleid.

7. **Intellectueel Eigendom:**
– Het is verboden afbeeldingen, teksten of ontwerpen te kopiëren zonder toestemming.

8. **Overmacht:**
– Geen aansprakelijkheid bij overmachtssituaties.

9 **aansprakelijk**

-balance praktijk Ilona is niet aansprakelijk bij verkeerd gebruik van de producten. De gevolgen zijn voor de koper. 

Balance Praktijk Ilona vertrouwt erop dat u bij klachten een arts raadpleegt. Balance Praktijk Ilona kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen voor het verkeerd gebruiken van de (Guasha) producten.

Door een bestelling te plaatsen, ga je akkoord met deze voorwaarden.